Tìm hiểu về nghề kiểm thử phần mềm

Tại Việt Nam rất ít trường Đại Học đào tạo môn Kiểm Thử Phần Mềm đa số các bạn Tester tự học là chính, vì vậy kiến thức của bạn sẽ không vững chắc và làm việc không hiệu quả. 

Xem thêm tại https://radio.itmscoaching.com hoặc https://kiemthuphanmem.com 

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App