Kến thức tổng quát về Automation Testing

Trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm, kiểm thử tự động hay còn gọi là Automation testing đóng một vai trò quan trọng góp phần nâng cao năng suất kiểm thử, giảm thiểu lỗi cũng như sự nhàm chán với việc kiểm thử thủ công trong một thời gian dài hoặc lặp đi lặp lại.

Xem thêm tại: radio.itmscoaching.com hoặc website https://kiemthuphanmem.com

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more